Otel     Odalar     Hizmetler     Restoran & Barlar     Fiyatlar     Ýletiþim    
Antalya

 

Türkiye’nin en çok turist çeken þehri olan Antalya‘nýn ilçeleri dýþýnda þehir merkesinde ve civarýnda nereleri görebilirsiniz? Tarihi ve Turistik yerleri nerelerdir? Alýþveriþ mekanlarý, doðal güzelliði olan yerler, dincence ve eðlence mekanlarý nerelerdir?

 
Antalya’daki Müzeler
Antalya Müzesi Türkiye’deki sayýlý müzelerdendir. Oldukça zengin bir koleksiyona salip müzenin geçmiþi 1. dünya savaþýna dayanýr. Ýtalyan iþgali sýrakýnda deðerli tarihi eþyalarýn kaçýrýlmasýný önlemek maksadýyla kurulmuþ olan Müzede sergilenen tarihi eserlerin büyük çoðunluðu bu yöreye aittir.
Bu müzenin dýþýnda Side’de bir, Alanya’da 3 adet müze daha vardýr. Alanya’da Atatürk evi de ziyaret edilmesi gereken yerlerdendir.


Antalya’daki tarihi yerler, ören yerleri
Surlar: Günümüze Hadrian kapýsý, birkaç burç ve kuleler kalmýþtýr.
Antalya’nýn en eski yerleþim yeri olan ve Kaleiçi olarak anýlan semti bugün büyük bir kýsmý yýkýlmýþ olan surlarla çevrilidir.
MS 130 yýlýnda Kral Hadrianus’un þehre geliþi onuruna yapýlmýþ olan Hadrian Kapýsý ve yanýndaki iki kule halen ayaktadýr.
Sýcaktan ve güneþken korunmak amaçlý inþaa edilmiþ tarihi Antalya evleri de görülmeye deðer.
Antalya’nýn 18 km doðusundaki Perge antik þehri yapýlan kazýlar neticesinde ortaya çýkarýlan önemli kalýntýlar þunlardýr: Tiyatro, Stadion, Agora, Sütunlu cadde, nekropol, surlar, gymnasium, hamam, anýtsal çeþme ve kapýlar.

Gezilecek diðer yerler
Cam Piramit: Fuar ve kongre merkezi olarak kullanýlan bu modern yapý 1997′de yapýlmýþtýr.
Antalya Kültür Merkezi: 1996′da açýlýþý yapýlan kültür merkezinin iki salonu vardýr.
Kaleiçi Yat Limaný, Marina
Semtevi: Fuaye ve Sergi Salonu, Yönetim, Kitaplýk, Arþiv, Muhtar Odasý, Saðlýk Odasý, Derslikler, Kültür Evi Salonu ve Sahnesi gibi bölümlerin olduðu bir kültür mekezidir.
Antalya Hayvanat Bahçesi
Antalya’daki Þelaleler

Antalya’da toplam 3 adet gezilesi þelale, çaðlayan vardýr. Bunlar; Antalya þehir merkezine 8 kilometre mesafedeki Düden þelalesi, ki bu þelalenin çevre düzenlemesi yapýlmýþ olup, piknik alaný, cefeler mevcuttur. Havalaný yolu üzerindeki Kurþunlu þelalesi. Ve en meþhur þelalelerden olan Manavgat þelalesi.


Antalya hakkýnda daha detaylý bilgi için aþaðýda ki web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
http://tr.wikipedia.org/wiki/Antalya

SEASIDE HOTEL ANTALYA, TÜM HAKLARI SAKLIDIR.
ha